Bạn chuẩn bị rời website ThinkView để truy cập: https://www.vocabulary.com/dictionary/c%C3%B3%20r%E1%BA%A5t

Bấm vào để tiếp tục


Chú ý: Đây là liên kết ngoài ThinkView: "https://www.vocabulary.com/dictionary/c%C3%B3%20r%E1%BA%A5t".