Hưng Khúc
lúc 5-03-19
30 Xem
Giải thích Ray- tracing và DLSS. Ae Check link youtube nhé: https://www.youtube.com/watch?v=OAHJsoZc7fU&t=46s
Kích thước: 1000 x 562
Dung lượng: 63.24 Kb