Hưng Khúc
lúc 5-03-19
33 Xem
Video so sánh chất lượng hình ảnh giữa DLSS (trên rtx) và TAA (card nào cũng có): https://youtu.be/8hNWrDRPUVw ae còn thắc mắc gì hơmm ?
Kích thước: 1000 x 562
Dung lượng: 65.17 Kb