Hưng Khúc
lúc 14-03-19
38 Xem
Đánh giá chi tiết về chiếc Laptop RTX đầu tiên nè ae :D https://www.youtube.com/watch?v=j4lOAN7HxXs
Kích thước: 1000 x 666
Dung lượng: 44.79 Kb