Chip IceLake 10nm khủng chưa anh em, dự là các anh em hiệu năng cao trên laptop và desktop sẽ còn khủng khiếp hơn nữa đây :))

media widget
Chip IceLake 10nm khủng chưa anh em, dự là các anh em hiệu năng cao trên laptop và desktop sẽ còn kh...
15
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật