Tầm này chọn Intel hay AMD đây m.n?

Tầm này chọn Intel hay AMD đây m.n?
8
6
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật