Bạn chuẩn bị rời website ThinkView để truy cập: https://www.viewsonic.com/vn/products/lcd/VX3258-2KC-mhd.php

Bấm vào để tiếp tục


Chú ý: Đây là liên kết ngoài ThinkView: "https://www.viewsonic.com/vn/products/lcd/VX3258-2KC-mhd.php".